คลังจดหมายเหตุดิจิทัล

งาน ดร. เสนาะ อูนากูล 

บทความวารสาร

ขอขอบคุณในการประสานเรื่องการจัดหาเอกสารสำหรับทำคลังข้อมูลดิจิทัลอาจารย์เสนาะ อูนากูล


สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)


ธนาคารแห่งประเทศไทย