"ผมขอแสดงความหวังว่าพวกเราจะรวมพลังกันทำหน้าที่เป็น catalyst ในการสร้างความร่วมมือ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกต่อไป"