สถานการณ์ภาคตะวันออก 2567

งานสัมมนาวิชาการประจำปี มูลนิธิเสนาะ อูนากูล เรื่อง สถานการณ์ภาคตะวันออก 2567 

หัวข้อ : "ระบบนิเวศของภาคตะวันออก และการบริหารจัดการน้ำ"

ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา


มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่อง สถานการณ์ภาคตะวันออก พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ระบบนิเวศของภาคตะวันออก และการบริหาร จัดการน้ำ” ณ หอประชุมธํารงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานมูลนิธิเสนาะ อูนากูล กล่าวว่า งานสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้มีใช้อย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ตลอดจนสถาบันการศึกษาและเยาวชน

ภายในงานได้มีการเปิดตัว “รายงานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ภาคตะวันออก พ.ศ. 2565” เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้สาธารณชนโดยรวมได้รับทราบสถานภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ TDRI และ NIDA ได้จัดทำรายงานชิ้นนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอข้อมูลโดยสรุป หรือ Dashboard เรื่อง State of the Eastern Region เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่


ในรายงานฯ ได้มี 4 ข้อเสนอหลัก ถึงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่

1) ปรับวิธีคิดของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยให้คำนึงถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยพัฒนาบุคลากร และเพิ่มทักษะความรู้ ให้กับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า Integrated Area-based Water Resource Management (IWRM) โดยอาจดำเนินการในลักษณะ Sandbox ในอีอีซี

4) เตรียมแผนรองรับ ป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเผชิญกับภัยภูมิอากาศ ในเขตพื้นที่อีอีซี รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

ดาวน์โหลดสไลด์วิทยากร:

1. ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ EEC
Download: การบริหารความพิเศษเพื่อโอกาสของเขตพัฒนาพิเศษ EEC"

2. ดร.ปรียานุข ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิเสนาะ อูนากูล
Download: State of the Eastern Region Report 2023

3. นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผอ. GISTDA
Download: GISTDA และการใช้นวัตกรรม AIP เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC

4. นางสาววันดี อินทรพรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านมาบจันทร์ และนายวิชญ์วิสิฐ ธิราชรัมย์ CSR SCGC
Download: Land Eco system : Restore & Regenerative Project

5. รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา NIDA
Download: รายงานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2565

6. ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ GISTDA
Download: น้ำพอหรือไม่พอในพื้นที่ EEC 

7. นายโอฬาร เวศอุไร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Download: แผนในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกของภาครัฐและมุมมองเรื่องการจัดการในรูปแบบ Integrated Area - Based Water Management

8. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร TDRI
Download: Roundtable on "Water management in the eastern region"

9. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Download: การจัดการน้ำในภาคตะวันออก