วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเสนาะ  อูนากูล

ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ประวัติของมูลนิธิ 

ดร.เสนาะ อูนากูล ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาระหว่าง พ.ศ 2534 - 2536 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยท่านแรก ขณะเดียวกันยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบค่าตอบแทนตำแหน่งเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ดร.เสนาะ อูนากูล ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2538  ทางมูลนิธิได้จดทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ใน พ.ศ 2562 

คณะกรรมการมูลนิธิ

นายเสนาะ อูนากูลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายณรงค์ชัย อัครเศรณีประธานกรรมการ
นายบรรยง พงษ์พานิชรองประธานกรรมการ
นายคณิศ แสงสุพรรณกรรมการ
นายวัชรินทร์ กาสลักกรรมการ
นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์กรรมการ
นายชารี มณีศรีกรรมการ
นายชิต เหล่าวัฒนากรรมการ
นายอภิเนตร อูนากูลกรรมการ
นางสาวปรียานุช ธรรมปิยากรรมการ
นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยากรรมการ
นายณยศ คุรุกิจโกศลกรรมการ และเหรัญญิก

พันธมิตรของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาวิชาการประจำปี มูลนิธิเสนาะ อูนากูล เรื่อง สถานการณ์ภาคตะวันออก พ.ศ. 2567 หัวข้อ ระบบนิเวศของภาคตะวันออกและการบริหารจัดการน้ำ

21 กุมภาพันธ์ 2567

2024 State of the Eastern Region Conference

งานสัมมนาวิชาการประจำปี มูลนิธิเสนาะ อูนากูล เรื่อง สถานการณ์ภาคตะวันออก พ.ศ. 2567

24 มกราคม 2567

พิธีมอบรางวัล และเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC”

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC”

31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ สกพอ.(EEC) และ ไอเคคร๊าฟท์ 

มอบทุน 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อติดตั้งระบบออกซิเจน

31 ตุลาคม พ.ศ. 2566